امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

جراحی عمومی

دکتر سامان احمدی

دکتر سامان احمدی

جراح عمومی

دکتر رستم یزدانی

دکتر رستم یزدانی

جراح عمومی

فضل اله پور نجار

فضل اله پور نجار

جراح عمومی

دکتر مهدی زرگرانی

دکتر مهدی زرگرانی

جراح عمومی

دکتر مجتبی سیدین

دکتر مجتبی سیدین

جراح عمومی

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا