امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

دندانپزشکی

دکتر مهدی صارمیان

دکتر مهدی صارمیان

دندانپزشک

دکتر دانوش شعاعی

دکتر دانوش شعاعی

دندانپزشک

دکتر دینا شعاعی

دکتر دینا شعاعی

دندانپزشک

دکتر اکبر کریمی نژاد

دکتر اکبر کریمی نژاد

دندانپزشک

دکتر نازنین اورکی مهدی

دکتر نازنین اورکی مهدی

دندانپزشک

دکتر سینا شفافی

دکتر سینا شفافی

دندانپزشک

3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا