اجاره کافی شاپ بیمارستان شفا از طریق مزایده عمومی

0

به گزارش روابط عمومی، بیمارستان شفا در نظر دارد کافی شاپ موجود در این مجموعه را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد. 

متقاضیان می توانند از مورخ ۹۹/۹/۱۰ لغایت ۹۹/۹/۱۵ برای دریافت اسناد مزایده به بیمارستان شفا مراجعه و حداکثر تا مورخ ۹۹/۹/۳۰ پیشنهاد خود را در خصوص قیمت و مدت زمان اجاره در پاکتهای در بسته به دفتر ریاست هیات مدیره (واقع در طبقه چهارم ساختمان شماره ۳) تحویل دهند.

شرایط؛

۱_ مدت زمان اجاره حداقل یک ساله می باشد.

۲_سه ماه اجاره بها به حساب بیمارستان واریز شود.

۳_ به پیشنهادهای مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴_ زمان بازگشایی پاکت ها مورخ ۹۹/۱۰/۱ در دفتر ریاست هیات مدیره انجام می شود.

۵_ حداقل قیمت پیشنهادی ۱۰۰ میلیون ریال می باشد.

مطالب مشابه
دیدگاه بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.