امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

بیمه های طرف قرارداد

لیست بیمه های طرف قرارداد وضعیت قرارداد وتوضیحات تکمیلی
رديف نام بيمه بستری در بخش بستری زیر۶ساعت سرپایی
۱ ارمان دارد ندارد ندارد
۲ البرز دارد ندارد دارد
۳ ايران دارد دارد دارد
۴ آتيه سازان حافظ دارد دارد* دارد
۵ آسيا دارد ندارد ندارد
۶ بانک رفاه دارد ندارد ندارد
۷ بانك تجارت دارد دارد دارد
۸ بانك توسعه صادرات دارد دارد دارد
۹ بانك سپه دارد دارد دارد
۱۰ بانك صادرات دارد دارد دارد
۱۱ بانك كشاورزي دارد دارد دارد
۱۲ بانك ملت دارد دارد دارد
۱۳ بانك ملي(شاغل) دارد دارد دارد
۱۳ بانك ملي بازنشسته دارد دارد دارد
۱۳ بانك ملي جانباز دارد دارد دارد
۱۴ کارآفرین دارد ندارد دارد
۱۷ بيمه پارسيان دارد ندارد دارد
۱۸ بيمه دي دارد دارد دارد
۱۹ بيمه كوثر دارد ندارد دارد
۲۰ بيمه ملت دارد دارد دارد
۲۱ تامين اجتماعي دارد دارد دارد
۲۳ خ د روستايي دارد دارد دارد
۲۴ خ د ساير اقشار دارد دارد دارد
۲۵ خ د كارمندي شاغل دارد دارد دارد
۲۶ خدمات درماني ايرانيان دارد دارد دارد
۳۴ خدمات درمانی سایراقشار نظام ارجاع۱ دارد دارد دارد
۲۷ دانا دارد ندارد ندارد
۲۸ رازي دارد ندارد دارد
۲۹ صد ا و سيما بازنشسته ندارد ندارد دارد
۳۰ صدا و سيما ندارد ندارد دارد
۳۱ صدا و سيما جانباز ندارد ندارد دارد
۳۳ کانون سر دفتران دارد دارد دارد
۳۵ كمك رسان دارد ندارد دارد
۳۶ معلم دارد ندارد ندارد
۳۷ نفت فلات قاره دارد دارد دارد
۳۸ نوين دارد ندارد دارد
۳۹ نيروهاي مسلح دارد دارد دارد
۴۰ شرکت نفت شاغل دارد دارد دارد
۴۰ شرکت نفت بازنشسته دارد دارد دارد
۴۰ شرکت نفت طرح ایثارگری دارد دارد دارد
۴۱ بیمه میهن دارد ندارد ندارد
۴۲ بیمه سینا دارد دارد دارد
۴۳ بنیاد ۱۵خرداد دارد دارد دارد
۴۴ بیمه تجارت نو دارد دارد دارد
*بیمه آتیه سازان :توضیح : فقط صندوق خدمات درمانی شاغل فرهنگیان بستری زیر ۶ ساعت قرارداد دارد
3111 06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: لرستان، خرم‌آباد، خیابان پیروزی، بیمارستان فوق تخصصی شفا