دفترچه تلفن

بخش شماره بخش شماره بخش شماره بخش شماره تلفن
                            بخش هاي اداري                                               كلينيك                             بخش­هاي درماني شماره­هاي مستقيم
مسئول دفتر رئیس هیئت مدیره ۲۱۸۶ مسئول كلينيك ۲۱۷۳ مسئول زایشگاه ۲۰۳۸ مرکز تلفن ۳۳۲۶۵۰۲۰۲۴
رئيس و مسئول فني بيمارستان ۲۲۸۶ پذیرش کلینیک ۲۱۷۳ زایشگاه ۲۰۳۷ خط ویژه ۳۱۱۱
مسئول دفتر رئیس بیمارستان ۲۲۸۵ صندوق کلینیک ۲۱۹۲ منشي اتاق عمل ۲۰۶۱ دفتر رئیس هیئت مدیره ۳۳۲۶۵۰۳۰
مسئول تداركات ۲۲۲۹ کپی کلینیک ۲۲۷۵ مسئول اتاق عمل ۲۰۷۱ رئیس و مسئول فني بیمارستان ۳۳۲۶۵۰۴۸
رسيدگي به شكايات ۲۰۴۲ كلينيك ناباروری ۲۱۷۸ پکینک اتاق عمل ۲۰۷۲ آنكولوژي ۳۳۲۶۵۰۲۵
مدير داخلي ۲۲۵۶ مسئول داروخانه ۲۱۸۳ ریکاوری اتاق عمل ۲۰۶۲ سوپروايزر ۳۳۲۶۵۰۳۱
مدير منابع انساني ۲۲۳۳ بهداشتی داروخانه ۲۲۷۳ آنژیوگرافی ۲۰۶۷ كلينيك ناباروري ۳۳۲۶۵۰۳۲
كارشناس کارگزینی ۲۲۳۱ سنگ شکن ۲۱۷۵ پست آنژیو ۲۰۶۴ بخش قلب باز ۳۳۲۶۵۰۴۴
مدير مالي ۲۱۷۷ چشم پزشکی ۲۱۹۳  ICU  قلب ۲۲۲۴ پذيرش كلينيك ۳۳۲۶۵۰۴۵
دريافت و پرداخت حسابداری ۲۱۹۴ دندان پزشكي ۲۱۷۲ NICU ۲۰۴۵ فكس پذيرش بستري ۳۳۲۶۵۰۴۹
كارشناس حسابداری ۲۱۸۹ آندوسكوپي ۲۱۹۵ CCU ۲۲۴۳ امور حقوقي ۳۳۲۶۵۰۵۲
كارشناس حسابداری ۲۲۲۸ پوست و مو، لیزر ۲۱۳۷ ICU ۲۱۴۵ واحددرآمد ۳۳۲۶۵۰۵۳
امین اموال ۲۲۰۱ نوار عصب و عضله ۲۲۸۸ بستری ۱ ۲۰۸۱ تلفكس تداركات ۳۳۲۶۱۱۵۵
تحصیلداری ۲۲۵۹ ارتوپدی ۲۱۹۱ بستری ۲ ۲۱۰۳ زایشگاه ۳۳۲۶۵۰۴۷
مسئول درآمد ۲۱۸۷ عینک فروشی ۲۲۷۸ بستری ۳ ۲۱۴۱ چشم پزشکی ۳۳۲۶۵۰۴۸
مديردفتر پرستاری ۲۰۴۴ پاراكلينيك/راديولو‍ژي منشی بستری۱ ۲۱۳۰ داروخانه ۳۳۲۶۵۰۵۰
منشی دفتر پرستاری ۲۰۵۶ پذیرش پاراکلینیک ۲۰۱۴ منشی بستری ۲ ۲۱۲۹ CCU ۳۳۲۶۵۰۵۱
مسئول واحد ترخیص ۲۰۴۳ صندوق و جوابدهي ۲۰۱۳ ناباروری ۲۲۳۹ ICU ۳۳۲۶۰۶۹۰
واحد ترخیص ۲۰۵۳ رادیولوژی ۲۰۱۱ ناباروری ۲۲۳۶ آنژیوگرافی ۳۳۲۶۵۰۵۴
مسئول واحد IT ۲۲۸۲ سی تی اسکن ۲۰۶۰ آزمايشگاه ناباروری ۲۲۳۷ IT واحد ۳۳۲۶۱۱۵۴
كارشناسIT ۲۲۸۳ سونوگرافی ۲۰۲۱       ريكاوري مادر و نوزاد ۲۰۶۲ اتاق عمل ۳۳۲۶۰۶۸۹
مسئول كميته­ها ورضايتمندي ۲۲۸۷ MRI ۲۰۱۲ پشتيباني مسئول كلينيك ۳۳۲۶۵۰۴۵
دبیرخانه و اتوماسيون ۲۲۵۲ پاراكلينيك/فیزیوتراپی كارپردازي ۲۲۷۷ پذیرش بستری ۳۳۲۶۵۰۴۹
اقتصاد درمان ۲۲۹۱ فيزيوتراپي ۲۲۱۵ تجهیزات پزشکی ۲۰۲۹ دفتر پرستاری ۳۳۲۶۵۰۵۵
امور حقوقی ۲۱۸۴ پاراكلينيك/آزمایشگاه اتوکلاو ۲۰۱۶ مدیر داخلی ۳۳۲۶۴۰۰۲
بازرس مالي ۲۱۸۴ آزمایشگاه(پذيرش/جوابدهي) ۲۰۱۵ رختشویخانه ۲۰۱۷ تجهیزات پزشکی ۳۳۲۶۵۰۲۸
مدارک پزشکی ۲۱۹۶ آزمایشگاه ۲۰۲۳ آشپزخانه ۲۰۱۹ دندانپزشکی ۳۳۲۶۵۰۴۶
 مسئول خدمات و بهداشت محیط ۲۲۵۴ مسئول فني آزمایشگاه ۲۰۲۵ کاخداری ۲۰۴۰ موبايل سوپروايزر ۰۹۳۷۹۳۳۸۰۹۷
بهداشت حرفه ای ۲۲۵۱ پاتولوژی ۲۰۲۶ آبدارخانه ۲۱۳۵ موبايل آمبولانس سيار
شفا خدمتي ماندگار براي همه نسل­ها

۰۹۱۶۹۷۹۴۳۹۵

كارشناس تغذیه ۲۲۵۷ اورژانس تاسيسات ۲۰۲۰ كارشناس IPD ۰۹۹۰۷۹۱۱۵۴۷
مسئول انبار ۲۲۳۸ اورژانس ۲۰۳۱ خدمات محوطه ۲۰۳۹ مترجم IPD ۰۹۰۲۱۱۷۵۰۲۰
انبار ۲۱۸۱ منشي اورژانس ۲۰۳۲
شفا خدمتي ماندگار براي همه نسل­ها

 

وب سايت: www.shafahospital.com

اينستاگرام:shafa_hospital

dr.r.fakouri             

سامانه پيامكي: ۴-۱۰۰۰۶۶۳۳۲۶۵۰۲۰

ايميل:Dr.rfakoori@gmail.com

آدرس پستي:لرستان خرم­آباد بلوار پيروزي

روابط عمومي بيمارستان شفا

كدپستي:۶۸۱۶۹۸۹۹۶۵

 

 

 

اعتبار بخشی/ بهبود كيفيت ۲۲۵۵ پزشک اورژانس(۱) ۲۰۳۵
انتظامات پزشک اورژانس(۲) ۲۲۲۵
مسئول انتظامات ۲۰۸۰ پذیرش بستری ۲۲۲۷
انتظامات درب اصلی(۱) ۲۱۳۹ تزریقات اورژانس ۲۲۲۶
انتظامات درب اصلی(۲) ۲۲۱۲ پذیرش اورژانس ۲۰۳۳
انتظامات درب اورژانس ۲۲۳۰ صندوق اورژانس ۲۰۳۴
امور بيمه آمبولانس
مسئول اموربیمه ۲۲۰۳ آمبولانس ۲۰۵۰
كارشناس بیمه-اقلام پزشكي ۲۲۴۵ سوپروایزر
كارشناس بیمه-نسخ داروخانه ۲۲۴۹ سوپروايزرآموزشي ۲۲۵۸
كارشناس بیمه-نسخ داروخانه ۲۲۴۷ سوپروایزر باليني ۲۰۵۸
كارشناس بیمه-ويزيت پزشكان ۲۲۴۸ سوپروایزر كنترل عفونت ۲۲۶۰
كارشناس بیمه-ويزيت پزشكان ۲۲۵۳ مدیر کارگاه ۲۲۷۶
مامور بیمه ۲۰۵۵ درب اصلي کارگاه ۲۲۷۴
ليست شماره تلفن­های بیمارستان شفا