فرم گزارش دهي خطاهاي پزشكي

همكار محترم:

با سلام، فرم گزارش خطا به صورت محرمانه و غير قابل رهگيري بوده و اطلاعات فردي آن جنبه اختياري دارد و صرفأ توسط كارشناس مسئول حاكميت باليني قابل دسترسي مي باشد. شما به وسيله اين فرم مي توانيد خطايي را كه خودتان يا ديگري در آن نقش داشته ايد را گزارش نموده تا در جهت جلوگيري از تكرار موارد مشابه و به عنوان يك تجربه مستند در اختيار ساير همكاران شما قرار گيرد. از همكاري و احساس مسئوليت شما صميمانه قدرداني مي نمائيم.