پارا کلینیک ها

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی

 بانک خون

 فیزیوتراپی

ماموگرافی

 سی تی اسکن

 ام آر آی

 سنجش تراکم استخوان

 رادیولوژی دیجیتال

 پانورکس