قیمت ها

نرخ تعرفه ویزیت پزشکان در بیمارستان شفا

تعرفه مصوب وزارت بهداشت تعرفه تخفیفی بیمارستان شفا
نوع پزشک آزاد تأمین اجتماعی بیمه سلامت نیروهای مسلح تأمین اجتماعی بیمه سلامت نیروهای مسلح
عمومی ۲۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰
متخصص ۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰
فوق تخصص ۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
فلوشیپ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
دندانپزشک ۲۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ رایگان رایگان رایگان
تعرفه‌ها به ریال می‌باشد

 

 

نرخ بستری در بیمارستان شفا مطابق با تعرفه های تعیین شده از طرف ارگان متولی در استان می باشد.